DRESDEN
Terrassenhufer Anleger no. 7
10. 11 2017 | 18:00 -

12. 11. 2017| 20:00

VSTUP ZDARMA - EINTRITT FREI

SASKÉ MUZEUM V CIZÍM ZRCADLE/

IM SPIEGEL DES ANDEREN

 

 

 

https://www.mirrows.de/cs/face

Lidé přicházejí do cizích zemí jako turisté, kvůli práci nebo jako uprchlíci a přicházejí s různými představami a očekáváními.

Cílem projektu „V cizím zrcadle“ je poukázat na specifika našich společností, zdánlivá pravidla, kuriozity nebo rozporuplnosti, a to pohledem „cizích očí“. Chceme sbírat fotografie, krátké příběhy, vzpomínky, anekdoty i předměty.

Na webové stránce www.mirrows.de tak vznikne výstava s novými pohledy na Sasko & Česko. Část získaného materiálu bude prezentována v rámci výstavy Prolog # 7 „My?“ v Etnologickém muzeu v Drážďanech od 16. června do prosince 2017.

Partneři

Umweltzentrum Dresden e.V.

Již mnoho let udržuje Umweltzentrum kontakty nejen s našimi bezprostředními sousedy, Českem a Polskem, ale také se zeměmi vzdálenými, jako jsou Rusko nebo Čína. A nejen v důsledku od roku 2015 běžících projektů s uprchlíky je zřejmé, že téma vyrovnání se mezi naší a cizími kulturami je důležité téma, neboť aktuální problémy lidstva lze řešit témeř vždy jen v rámci globální spolupráce.

www.uzdresden.de

Státní umělecké sbírky Drážďany

Etnologické muzeum Drážďany

Počátky drážďanského etnologického muzea spadají do roku 1560, kdy saský kurfiřt August I založil Uměleckou komoru. Saští panovníci měli vždy velký zájem o exotické a kuriózní objekty z celého světa. Teprve od 18. století však započali s vědeckou systematizací těchto objektů. Dnešní, v roce 1785 založené muzeum, spravuje jedny z nejvýznamnějších etnografických sbírek v Německu a je vlastníkem mnoha jedinečných, cizokrajnych a krásných objektů.

www.skd.museum

Cargogallery

Loď plná umění

V roce 2010 hledala skupinka českých fotografů galerii a narazila při tom na starou 725 tun těžkou labskou nákladní loď. Nápad, přestavět ji na plovoucí kulturní centrum, se pak díky podpoře evropských dotačních prostředků začal měnit od roku 2013 v realitu. V současnosti pluje loď pravidelně mezi Prahou a Drážďanami a každoročně se na ní uskuteční více jak 300 koncertů, party, výstav, workshopů, kongresů …

www.cargogallery.eu

Podpora

Tento projekt je kofinancován z prostředků Evropské unií v rámci Fondu malých projektů.

 

https://www.mirrows.de/de/face

Menschen kommen mit ganz unterschiedlichen Erwartungen und Vorstellungen in fremde Länder, egal ob als Tourist, wegen der Arbeit oder als Flüchtling. Ziel des Projektes „Im Spiegel des Anderen“ ist es, die Besonderheiten unserer Gesellschaft, ihre Regeln, Kuriositäten oder Widersprüche aus der Sicht „fremder“ Augen zu zeigen. Wir sammeln Fotos, kleine Geschichten, Erinnerungen, Anekdoten und auch Objekte. So entsteht unter www.mirrows.de eine Ausstellung mit einem ganz neuen Blickwinkel über Sachsen & Tschechien. Ein Teil des gesammelten Materials wird in der Ausstellung Prolog # 7 „Wir?“ im Museum für Völkerkunde in Dresden vom 16. Juni bis Ende Dezember 2017 präsentiert.

Partner

Umweltzentrum Dresden e.V.

Bereits seit vielen Jahr blickt das Umweltzentrum sowohl zu unseren unmittelbaren Nachbarn nach Tschechien und Polen, als auch in die weitere Ferne nach China oder Russland. Nicht zuletzt unter dem Einfluss der Projekte mit Flüchtlingen seit 2015 kommt der Auseinandersetzung mit unserer und fremden Kulturen einen immer größeren Stellenwert, denn die aktuellen Probleme in der Welt können fast immer nur durch Kooperation in der Welt gelöst werden.

www.uzdresden.de

Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Museum für Völkerkunde Dresden

Das Dresdner Völkerkundemuseum geht zurück auf die im Jahr 1560 gegründete Kunstkammer von August I, Kurfürst von Sachsen. Die sächsischen Herrscher entwickelten früh eine großes Interesse für exotische und kuriose Objekte aus aller Welt. Erst im 18. Jhr wurde begonnen die Objekte auch nach wissenschaftlichen Kriterien zu sammeln. Das 1875 gegründete Museum  umfasst heute eine der bedeutendsten ethnografischen Sammlungen Deutschlands und besitzt eine Vielzahl atemberaubende, fremde und schöne Dinge.

www.skd.museum

Cargogallery

Ein Schiff voll mit Kunst

Im Jahre 2010 suchte eine Gruppe tschechischer Fotografen eine Gallery und stießen dabei auf einen alten 725t Elbe-Lastkahn. Aus der fixen Idee daraus ein schwimmendes Kulturzentrum zu machen wurde ab 2013, dank europäischer Fördermittel, Wirklichkeit. Inzwischen schippert das Schiff regelmäßig zwischen Dresden und Prag. Veranstaltet werden jährlich mehr als 300 Projekte, Partys, Ausstellungen, Workshops, Kongresse......

www.cargogallery.eu

Unterstützung

Das Projekt wird mit Mitteln des Kleinprojektefonds der Europäischen Union gefördert.